Arkivplan.no

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar

  Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamere og leiare

Hjelpetekst:

 
 
 

Synlig i arkivplan.no

 

Arkivtenesta har ansvar for å;

motta, åpne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post.

 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • kontrollere forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året.
 • kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv.
 • betjene utlån frå arkiv.
 • arkivere.
 • journalføre eigenproduserte dokument.
 • frankere utgåande post.

Sakshandsamer har ansvar for å;

 • Levere personleg adressert post , anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post , til sentralarkiv for journalføring.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystemet WebSak.
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon i et fagsystem (WebSak, Acos Barnevern, CosDoc, Visma PPI o.l.)
 • Avskrive inngående og interne dokument som er handsama.
 • Utgående brev vert ekspedert i fokus eller hvis det er brev skal det leggast i konvolutt og leverast til frankering.
 • Frå jan. 2017 har kommunen teke i bruk SvarUt for å ekspedera post digitalt og sikkert.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordele post til rett sakshandsamer.
 • gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.